ĐĂNG KÝ - XÓA THẾ CHẤP QSD ĐẤT

 • Thứ tư, 14:01 Ngày 05/12/2018
 • Trình tự thực hiện đăng ký thế chấp , xóa thế chấp ở Đông Anh

  *  Đối với tổ chức:

  Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

  * Đối với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội:

  - Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

  - Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận; chỉnh lý cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

  - Trả kết quả theo quy định.

  Thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp , xóa thế chấp ở Đông Anh

  1    Giấy giới thiệu (Bản chính - đối với tổ chức)

  2    Đơn đề nghị đăng ký biến động (Bản chính - theo mẫu);

  3    Bản chính Giấy chứng nhận đã cấp;

  4    Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê đã được cơ quan công chứng chứng nhận (đối với trường đăng ký thế chấp - bản chính);

  5    Xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp hoặc Bản xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ (đối với trường hợp xóa đăng ký thế chấp - bản chính);

  6    Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuê được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần (Bản sao chứng thực).

  Cơ quan thực hiện : Văn phòng đăng ký đất đai

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

  Quyết định 140/2008/QĐ-TTg

  Nghị định 83/2010/NĐ-CP

  Nghị định 45/2011/NĐ-CP

  Thông tư 124/2011/TT-BTC

  Luật 25/2012/QH13

  Nghị định 23/2013/NĐ-CP

  Thông tư 34/2013/TT-BTC

  Luật 45/2013/QH13

  Nghị định 46/2014/NĐ-CP

  Nghị định 45/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

  Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

  Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

  Thông tư 76/2014/TT-BTC

  Luật 50/2014/QH13

  Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

  Quyết định 50/2014/QĐ-UBND

  Quyết định 47/2014/QĐ-UBND

  Quyết định 60/2014/QĐ-UBND

  Luật 66/2014/QH13

  Luật 65/2014/QH13

  Luật 68/2014/QH13

  Luật 67/2014/QH13

  Thông tư 75/2016/TT-BTC

  Thông tin liên hệ để được tư vấn miễn phí:  
  Email :
  nhadatbacsonghong@gmail.com
  Mobile : 0989109568