Mẫu đơn báo mất sổ đỏ - Làm lại bao lâu? hết bao nhiêu tiền?

 • Thứ ba , 08:53 Ngày 15/10/2019

 • 1. Mẫu đơn báo mất sổ đỏ theo quy định 

  Mẫu đơn báo mất sổ đỏ như thế nào?

  Mẫu đơn báo mất sổ đỏ theo quy định như thế nào?


  Mẫu đơn báo mất sổ đỏ theo quy định với đầy đủ nội dung như sau: 
  ------------------------------------------------------------------
   
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
  ĐƠN TRÌNH BÁO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
   
  Kính gửi: …………………………………………………………………………
   
  Trích yếu: ………………………………………………………………………..
   
  Tôi tên: …………………………………………………………………………
   
  Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..………………………
   
  Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
   
  Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:……………
   
  Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ……………………
   
  Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..
   
  Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………trên đường từ địa chỉ ....... về địa chỉ .............thuộc ...................................Tôi có làm mất 1 túi sách trong đó có giấy tờ tùy thân, tiền và đặc biệt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) mang tên tôi (Nguyễn Thị B).......:.......
  …………………………………………………………………………
   
  Lý do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là…………...…
  …………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………
                                           …………, ngày …. tháng …. năm …...
   
                                                  Người viết đơn
   
     Người chứng thứ nhất
  Người chứng thứ hai
   


  2. Điều kiện để được cấp lại sổ đỏ

  Điều kiện để được cấp lại sổ đỏ ra sao?
  Điều kiện để được cấp lại sổ đỏ cần dựa trên các quy định cúa pháp luật để xác định. Theo đó, tại điều 99, luật đất đai năm 2013 đã khẳng định, người mất sổ đỏ hoàn toàn được cấp lại: 
  “Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 
  k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.”
  Về điều kiện cấp lại sổ được quy định chi tiết ở điều thứ 77, nghị định số 43/2014 của chính phủ như sau:
  “Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất 
  1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. 
  2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 
  3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ 74 CÔNG BÁO/Số 561 + 562/Ngày 04-6-2014 địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. “


  3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ?

  Cơ quan nào có quyền cấp lại sổ đỏ?

  Cơ quan nào có quyền cấp lại sổ đỏ?


  Tại điều thứ 105, luật đất đai 2013 đã quy định rất rõ về cơ quan thẩm quyền cấp lại sổ đỏ như sau: 
  “Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
  3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
  4. Làm lại sổ đỏ hết bao lâu? 

  Tại nghị định số 43/2014 và nghị định bổ sung số 01/2017/NĐ-CP của chính phủ đã quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính với đất đai. Cụ thể là: Thời gian cấp lại sổ đỏ bị mất sẽ không quá 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký


  5. Làm lại sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?


  Làm lại sổ đỏ hết bao nhiêu tiền là câu hỏi cũng rất được nhiều người quan tâm. Đối chiếu tại khoản b.3 của thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì phí làm lại sổ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Tuy nhiên, hạn mức thu vẫn phải dựa theo thông tư như sau: 
  “Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.”


  6. Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ gồm những giấy tờ gì? 

  Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ gồm những giấy tờ gì?

  Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ gồm những giấy tờ gì?


  Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bao gồm những loại giấy tờ sau: 
  + Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK đã quy định trong thông tư số 24/2014/TT-BTNMT  quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
  + Giấy xác nhận mất sổ đỏ của công an khu vực cấp xã nơi làm mất giấy 
  + Giấy xác nhận của UBND cấp xã về niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sử UBND cấp xã
  + Trong trường hợp mất giấy chứng nhận do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn thì người mất sổ cần làm đơn để xin xác nhận của UBND xã đúng là mất sổ do thiên tai

  Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về: Mẫu đơn báo mất sổ đỏ như thế nào? Thủ tục ra làm sao? Chi phí làm sổ là bao nhiêu. Mong rằng, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích sau khi đọc xong bài viết trên! 


   

  Bài viết liên quan
  • Đông Anh – Nơi an cư lạc nghiệp – Đầu tư sinh lợi lý tưởng
  • Đông Anh – Nơi an cư lạc nghiệp – Đầu tư sinh lợi lý tưởng

   27/05/2019

   Đông Anh là nơi phát triển trong tương lai có môi trường tự nhiên xanh sạch đẹp, không gian sống thoáng đãng, vùng đất cát lợi nhiều sinh khí, phong thủy hợp hòa, giống như Singapo thứ 2 ngay tại Hà Nội.  Đông Anh phát triển phù hợp với quy luật chung của thế giới vì các đô thị lớn của thế giới hiện nay đều có xu hướng phát triển về hướng sân bay, cảng biển hay theo các con sông lớn.

  • Quy trình thực hiện thủ tục sổ đỏ ở Đông Anh
  • Quy trình thực hiện thủ tục sổ đỏ ở Đông Anh

   16/05/2021

   Chúng tôi cung cấp dịch vụ sổ đỏ Đông Anh bao gồm : dịch vụ đo đạc, dịch vụ kiểm tra quy hoạch, tách hợp thửa đất, sang tên, chuyển nhượng, cho tặng, phân chia di sản thừa kế, cấp đổi sổ đỏ, đăng ký biến động, đăng ký xóa thế chấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao, vườn lên đất ở.