Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù để phát triển huyện Đông Anh

 • Thứ năm , 23:18 Ngày 21/02/2019
 • Ngày 14/02, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Phiên họp Tập thể UBND Thành phố để thảo luận về các nội dung sau:

  1- Đề án đầu tư, xây dựng các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020;

  2-Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

  3-Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, thay mặt Tập thể UBND Thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

  Về Đề án đầu tư, xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020

  Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo kết luận số 1483-TB/TU ngày 24/7/2018 về việc nhất trí chủ trương cho phép các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng 3 huyện thành quận, trình cấp có thẩm quyền của Thành phố phố xem xét, quyết định. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về yêu cầu, nhu cầu cấp thiết của việc phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; những thuận lợi, ưu thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, giá trị văn hóa truyền thống hiện có của từng huyện, Tập thể UBND Thành phố thống nhất nhận định dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu, chi tiết, đánh giá toàn diện tình hình tại mỗi địa phương, đồng thời bám sát các tiêu chí của quận, của phường được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Để giải quyết một số tiêu chí các huyện chưa đạt để đủ điều kiện chuyển thành quận như: cân đối thu chi ngân sách, đầu tư hạ tầng khung, mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị, đường đô thị được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng…, UBND Thành phố thống nhất quyết định:

  (1) Thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận.

  (2) Kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa thông qua việc thuê tổ chức nước ngoài thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch 3 huyện trên tinh thần giảm mật độ, tăng chiều cao.

  (3) Ngoại trừ các tuyến đường đã giao các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố triển khai, UBND Thành phố ủy quyền toàn bộ việc triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn cho 3 huyện thực hiện. Giao UBND các huyện khẩn trương bổ sung, hoàn thiện danh mục các dự án đầu tư công vào cuối tháng 3/2019, trình UBND Thành phố để báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải lập chỉ giới đường đỏ, tổ chức cắm mốc tạo điều kiện cho các huyện giải phóng mặt bằng sạch để thực hiện.

  (4) Giao các huyện khẩn trương rà soát quỹ đất để sớm bố trí đầu tư xây dựng các trụ sở công an phường đảm bảo kịp tiến độ của Đề án đề ra.

  (5) Triển khai linh hoạt các giải pháp thu hút đầu tư, nỗ lực phủ xanh các con đường, ngõ xóm trên địa bàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào trồng cây xanh theo hướng vận động từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia trồng 01 cây xanh đến năm 2030. Tại các trường học, đôn đốc các nhà trường vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia cùng cộng đồng.

  (6) Tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) phục vụ chiếu sáng công cộng. Ủy quyền cho các huyện đầu tư hệ thống điện mới bằng hệ thống điều hành thông minh, qua đó khuyến khích xã hội hóa để đảm bảo tiết kiệm chi ngân sách.

  (7) Về việc xử lý nước thải: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về đơn giá, trình UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019 để báo cáo Bộ Xây dựng đầu tháng 3/2019.

  (8) Về nước sạch sinh hoạt: giao các huyện khẩn trương triển khai lắp đường ống nước sạch cho các xã, thị trấn.

  (9) Để tạo nguồn thu cho ngân sách: giao các huyện đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, phát triển các cụm công nghiệp sạch, tăng cường thu hút đầu tư về du lịch, phát triển làng nghề; quan tâm việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà lưu niệm cho du khách cũng như đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa cấp phường. Dự thảo Đề án hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/2/2019 để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

  Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND Thành phố

  Ngày 03/8/2016, Bộ Tài chính có Thông tư số 124/2016/TT-BTC ban hành có nội dung khác với nội dung quy định tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND quy định tiền bán nhà nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính; Thông tư số 124/2016/TT-BTC quy định tiền bán nhà nộp vào tài khoản của Sở Xây dựng). Tại văn bản số 6462/UBND-KT ngày 19/12/2017, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, tham mưu điều chỉnh hoặc bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về việc hiệu lực, hiệu quả của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế sau 6 năm triển khai thực hiện, Tập thể UBND Thành phố thống nhất giao Văn phòng UBND Thành phố dự thảo văn bản của UBND Thành phố quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013.

  Dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)

  Dự thảo Kế hoạch được xây dựng nhằm quán triệt các cấp, ngành, đơn vị từ Thành phố tới cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ướng 4 (khóa XI, XII); triển khai nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy; các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước, từng bước hoàn thiện thể chế và cơ chế điều hành, thực thi công vụ trong các lĩnh vực quản lý. Khắc phục dứt điểm những mặt tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động, chương trình công tác năm 2019, 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn. Triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở và nhân dân đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước.

  Tập thể UBND Thành phố yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện dự thảo trên cơ sở bổ sung kết quả đã đạt được trong những năm qua và phụ lục, yêu cầu, nhiệm vụ UBND Thành phố quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại từ năm 2016 - 2018, các khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của các Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương, các Ban thuộc HĐND Thành phố… Các nội dung chỉ đạo bám sát tình hình thực tế gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, nêu bật kết quả đã thực hiện và chỉ rõ những mặt chưa chuyển biến, cần khắc phục trong thời gian tới.

  Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Ngày 05/4/2012, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 12/7/2012, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3075/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Để đánh giá 5 năm thực hiện quy hoạch, tổng quan thực trạng kinh tế - xã hội, sự phát triển của đô thị, gia tăng dân số tác động đến mạng lưới trường học thành phố Hà Nội, ngày 13/02/2018, tại Thông báo số 36/TB-VP, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan “Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thời kỳ quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bằng lập thời kỳ quy hoạch mạng lưới trường học Thành phố đến năm 2030 để thay thế Quyết định 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố, thống nhất thực hiện toàn Thành phố; đảm bảo đúng luật định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, đồng thời phù hợp với thực tế tại Thành phố. Thực hiện phân kỳ quy hoạch qua 03 giai đoạn: 2018-2020, 2021-2025 và 2026-2030”.

  Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Tập thể UBND Thành phố thống nhất tên gọi dự thảo: phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng giai đoạn từ nay đến năm 2020 cập nhật các dự án đầu tư công của Thành phố và các quận, huyện về việc cải tạo, sửa chữa trường học đã được UBND Thành phố phê duyệt cho đến tháng 12/2018 vào dự thảo Quyết định; rà soát, đề xuất nâng cao các tiêu chuẩn, tuyệt đối không hạ các tiêu chuẩn thấp hơn tiêu chuẩn của quốc gia. Việc xây dựng trường học trong giai đoạn tới đảm bảo thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về tầng cao theo quy hoạch của Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; bố trí xây dựng tập trung tại 01 điểm trường, đồng thời, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn về cây xanh, khuôn viên vui chơi, sân vận động thể dục thể thao, phòng thí nghiệm, thảm thực vật…. cho trường học đảm bảo chất lượng; nêu rõ cơ chế chính sách huy động các nguồn lực đầu tư về đất đai, tài chính, đào tạo giáo viên…, hoàn thiện trình UBND Thành phố để báo cáo Thành ủy, trình HĐND Thành phố thông qua trong tháng 3/2019.

  Bài viết liên quan